top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

01. Opdrachtnemer: Jessen Fotografie, KvK nummer: 85638919, Jessen Fotografie.

02. Opdrachtgever: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.

03. Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Auteurswet, dan wel andere werken in de zin van de Auteurswet, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.

04. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.

05. Vergoeding: het overeengekomen bedrag in gelden.

06. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst. 

07. Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij de opdrachtgever.

08. Dag: alle dagen van de week. 

09. Opdracht: de dienst of het product dat door Jessen Fotografie geleverd zal worden.

 

Artikel 2. Toepassing 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Jessen Fotografie en een opdrachtgever. Onder andere op offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten. Deze opsomming is niet limitatief. Na het eindigen van de overeenkomst/het voltooien van de opdracht zijn de voorwaarden zoals gesteld van toepassing, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk van deze voorwaarden afwijken.

2.2 Afspraken, bepalingen en voorwaarden die niet in overeenstemming zijn met deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze uitdrukkelijk door Jessen Fotografie met de opdrachtgever op schrift is afgesproken. Indien dit niet het geval is, vallen zowel Jessen Fotografie als opdrachtgever terug op deze algemene voorwaarden.

2.3 Bij overeenkomsten van Jessen Fotografie gelden uitsluitend deze algemene voorwaarden. Alle andere algemene voorwaarden (van eventuele opdrachtgevers) worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en niet van toepassing verklaart.

 

Artikel 3. Overeenkomst 

3.1 Jessen Fotografie en opdrachtgever komen tot een overeenkomst na het afspreken van een vergoeding en de omvang van de opdracht.

3.2 Opdrachtgever dient de opdracht nadrukkelijk te aanvaarden. Het invullen van een aanmeldformulier op de website van Jessen Fotografie of het betalen van de factuur betrekkende de opdracht valt onder het nadrukkelijk aanvaarden van de overeenkomst. Indien de opdrachtgever dit niet doet, maar hier wel naar handelt (bijvoorbeeld door het overeenkomen via een ander medium) wordt dit gezien als aanvaarding van de overeenkomst en zijn de voorwaarden volgens deze algemene voorwaarden van toepassing.

 

Artikel 4. Offertes

4.1 Een offerte is een aanbieding van het doen van een opdracht van Jessen Fotografie, dit kan ook het aanbieden van een pakket(prijs) zijn.

4.2 Een offerte is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, vrijblijvend.

4.3 Jessen Fotografie heeft binnen 72 uur na het verzenden van de offerte, het recht om zijn aanbod bij de opdrachtgever te herroepen.

4.4 Een offerte heeft een geldigheidstermijn van 1 maand. Genoemde tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten of andere opdrachten.

4.5 Opdrachten aan de hand van een offerte moeten schriftelijk worden goedgekeurd en bevestigd.

4.6 Een offerte is op basis van een inschatting van werkuren. Mochten er nog extra wensen zijn dan wordt er een uurtarief gerekend welke genoemd wordt in de offerte. Wanneer dit het geval is zal dit tijdig en in overleg worden aangegeven.

 

Artikel 5. Vergoeding 

5.1 Indien door Jessen Fotografie en opdrachtgever geen vergoeding is overeengekomen, is de vergoeding van toepassing die Jessen Fotografie gebruikelijk hanteert, dan wel een redelijke prijs volgens art. 7:752 lid 1 BW.

5.2 De vergoeding zoals tussen Jessen Fotografie en opdrachtgever is afgesproken dient per bank overgeschreven te worden op IBAN: NL43INGB0008835461 ter name van B. Jessen – Rosch met vermelding van het factuurnummer. Deze vergoeding dient te worden betaald voor de op de factuur vermelde datum is verstreken. Indien de betaling niet voor de vermelde datum op de factuur is voldaan, kan Jessen Fotografie de overeenkomst annuleren.

5.3 Contante betaling voorafgaand aan de opdracht is uitsluitend mogelijk indien dit vooraf met Jessen Fotografie is overeengekomen.

5.4 Van art. 5.2 kan uitsluitend worden afgeweken indien Jessen Fotografie dit schriftelijk met opdrachtgever is overeengekomen.

 

Artikel 6. Annuleren 

6.1 Jessen Fotografie behoudt het recht om de overeenkomst te annuleren indien na het sluiten van de overeenkomst zich nieuwe informatie openbaart die de uitvoering voor Jessen Fotografie onaanvaardbaar/onuitvoerbaar maken.

6.2 De opdrachtgever kan de overeenkomst annuleren/ongedaan maken binnen 24 uur na het overeenkomen hiervan. Uitzonderingen hierop zijn opdrachten die plaatsvinden binnen 7 dagen na het overeenkomen.

6.3 Opdrachtgever kan de overeenkomst tot acht weken voor aanvang van de opdracht kosteloos annuleren.

6.4 Bij annulering van de overeenkomst tot vier weken voor aanvang van de opdracht dient 50% van het overeengekomen vergoeding te worden betaald.

6.5 Indien de opdrachtgever de overeenkomst tot 27 dagen of korter voor aanvang van de opdracht wil annuleren, is de opdrachtgever 100% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd aan Jessen Fotografie.

6.6 Bij annulering vanwege zwaarwichtige redenen zijn alleen de kosten verschuldigd die Jessen Fotografie reeds heeft moeten maken en nog onherroepelijk zal moeten maken. Of er sprake is van een zwaarwichtige annuleringsreden zal door Jessen Fotografie worden bepaald. 

Artikel 7. Levering

7.1 Indien er geen levertijd door Jessen Fotografie en de opdrachtgever is overeengekomen, wordt de levertijd door Jessen Fotografie in redelijkheid vastgesteld.

7.2 De levering van de fotografische werken geschiedt digitaal, tenzij nadrukkelijk en schriftelijk door Jessen Fotografie is aangegeven dat levering op een andere, niet digitale wijze geschiedt.

7.3 Indien Jessen Fotografie en opdrachtgever overeenkomen dat de levering dient te worden vervroegd is Jessen Fotografie gerechtigd om de vergoeding met ten minste 30% van de overeengekomen vergoeding te verhogen.

7.4 Gebruik van enig fotografisch werk van Jessen Fotografie voordat door opdrachtgever aan zijn (betalings-)verplichtingen heeft voldaan is ten strengste verboden.

7.5 Elke levering van Jessen Fotografie naar opdrachtgever kan door Jessen Fotografie apart worden gefactureerd.

7.6 Jessen Fotografie is gerechtigd, in overleg met opdrachtgever, om bepaalde opdrachten in fases uit te voeren en pas verder te gaan met een volgende fase indien door de opdrachtgever goedkeuring of gegevens is/zijn verleend over de voorgaande of volgende fase.

7.7 Jessen Fotografie is gerechtigd om werkzaamheden door derden te laten uitvoeren.

 

Artikel 8. Inhoudelijk

8.1 Jessen Fotografie behoudt zich het recht de opdracht naar vrij en eigen creatief inzicht inhoudelijk uit te voeren.

8.2 Tenzij anders overeengekomen is Jessen Fotografie vrij in het gebruik van modellen en andere middelen en bedrijven om zijn opdracht te voltooien.

Artikel 9. Wijzigingen door Jessen Fotografie

9.1 Jessen Fotografie is te allen tijde bevoegd om de opdracht voor aanvang te verplaatsen naar een andere datum, een ander tijdstip of een andere locatie.

9.2 Indien de datum van de opdracht wordt gewijzigd in verband met de weersomstandigheden, dan wordt dit voor aanvang van de opdracht kenbaar gemaakt aan de de opdrachtgever. Jessen Fotografie zal zich te allen tijde ervoor inspannen een nieuwe datum te vinden waarmee de opdrachtgever zich kan verenigen. Indien dit niet lukt, staat het de opdrachtgever vrij de overeenkomst kosteloos te annuleren.

9.3 Jessen Fotografie zal de opdrachtgever bij openbaring van wijzigingen zo spoedig mogelijk informeren.

9.4 Bij het wijzigen van de locatie behoudt de opdrachtgever zich het recht voor om de overeenkomst tegen een vergoeding van 50% van de vooraf overeengekomen vergoeden te annuleren.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid


10.1 Aanwezigheid bij of aan een opdracht van Jessen Fotografie geschiedt op eigen risico.

10.2 Alle tijdens de opdracht uitgevoerde handelingen die schade met zich mee kunnen brengen zijn voor eigen risico van de opdrachtgever. Dit is tevens van toepassing op schade aan producten, eigendommen, derden en/of (eigen/huis-)dieren.

10.3 Jessen Fotografie is niet aansprakelijk voor het handelen of nalaten van andere personen of (huis-)dieren.

10.4 Jessen Fotografie is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan de persoon of eigendommen van een opdrachtgever tijdens of bij een opdracht van Jessen Fotografie. Het staat de opdrachtgever te allen tijde vrij om geheel naar eigen inzicht wel of niet deel te nemen aan (creatieve) handelingen binnen de opdracht. De opdrachtgever kan te allen tijden weigeren een bepaalde handeling uit te voeren. Alle handelingen die door de opdrachtgever worden verricht in het kader van de opdracht worden geheel op eigen risico van de opdrachtgever gedaan. Dit is ook van toepassing op handelingen die door het dier, het kind of derden op aanwijzingen van de opdrachtgever worden gedaan in het kader van de opdracht/overeenkomst.

10.5 Jessen Fotografie is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan de persoon of eigendommen van een opdrachtgever door, ten behoeve van de opdracht, aanwezige (huis-)dieren.

10.6 Jessen Fotografie is in zijn geheel niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan de persoon, de eigendommen of (huis-)dieren van opdrachtgevers dan wel vrijwilligers van opdrachten, ongeacht door welke oorzaak of nalatigheid de schade zou zijn ontstaan.

10.7 Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan apparatuur of eigendommen van Jessen Fotografie indien er sprake is van opzet, roekeloosheid of een onrechtmatige daad ten opzichte van de apparatuur dan wel eigendommen van Jessen Fotografie.

10.8 Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aangericht door zijn dieren, dan wel zijn kinderen.

10.9 Jessen Fotografie is alleen aansprakelijk voor directe schade en nooit voor indirecte schade waaronder gevolgschade.

10.10 Indien Jessen Fotografie op enig moment ondanks het bepaalde in voornoemd lid 1 tot 9 toch aansprakelijk zou zijn voor enige schade, dan zal de hoogte van de schadevergoeding te allen tijde beperkt zijn door de hoogte van de overeengekomen vergoeding van de overeenkomst.

 

Artikel 11. Fotografisch werk op zicht

11.1 Fotografisch werk dat door Jessen Fotografie zichtbaar wordt gesteld mag uitdrukkelijk niet door opdrachtgever worden gebruikt of opgeslagen voor een ander doeleinde dan het kiezen van een foto voor eindbewerking en levering door Jessen Fotografie.

11.2 Indien opdrachtgever handelt in strijd met art. 11.1 zal Jessen Fotografie €30,00 in rekening brengen per onrechtmatig gebruikte, opgeslagen foto.

 

Artikel 12. Gebruik van fotografische werken online/op internet

12.1 Opdrachtgever zal ervoor zorg dragen dat het fotografische werk dat door hem online/op internet gedeeld wordt niet hoger of breder is dan 2048 pixels, en dat naam van Jessen Fotografie vermeld is zoals gesteld in art. 25 Aw. Tevens dient het fotografische werk het watermerk van Jessen Fotografie te dragen.

12.2 Opdrachtgever is te allen tijde verplicht om Jessen Fotografie toegang te verstekken tot de website waarop de fotografische werken zijn afgebeeld.

12.3 Opdrachtgever dient bij het gebruik van de fotografische werken online/op internet te allen tijden rekening te houden met de Auteurswet 1912.

12.4 Het is de opdrachtgever niet toegestaan om de fotografische werken online te plaatsen met eigen bewerkingen. De fotografische beelden mogen uitsluitend geplaatst/gedeeld worden in zijn originele staat en volgens de in art. 12.1 genoemde voorwaarden.

 

Artikel 13. Auteursrecht

13.1 Het auteursrecht van alle door Jessen Fotografie uitgegeven fotografische werken ligt bij Jessen Fotografie/Bo Jessen - Rosch.

13.2 Jessen Fotografie behoudt het recht alle foto- of videografische werken gemaakt door Jessen Fotografie ten tijde van een opdracht te gebruiken voor eigen activiteiten. Hierbij is onder andere te denken aan promotionele activiteiten, publicaties op website, portfolio, advertenties, drukwerk, demonstratiemateriaal en (sociale) media. Deze lijst is niet limitatief.

13.3 Jessen Fotografie behoudt het recht alle foto- of videografische werken gemaakt door Jessen Fotografie te allen tijde naar eigen inzicht gebruiken, verkopen aan derden, verveelvoudigen en publiceren voor zowel non- commerciële als commerciële doeleinden. Jessen Fotografie is niet verplicht dit te melden aan de opdrachtgever. Jessen Fotografie zal indien mogelijk wel proberen de opdrachtgever op de hoogte te brengen van eventuele aankomende publicaties.

13.4 Opdrachtgever is niet gerechtigd om fotografische werken voor commerciële, zakelijke of andere doeleinden dan gebruik in huiselijke kring te gebruiken tenzij uitdrukkelijke toestemming hiervoor schriftelijk door Jessen Fotografie is gegeven.

13.5 Op al het ontvangen en getoonde foto- of videografische werk berust auteursrecht zoals bedoeld in art. 10 van de Auteurswet.

13.6 Opdrachtgever is niet gemachtigd om sublicenties te verlenen aan derden of haar eigen licentie over te dragen.

13.7 Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden of publiceren van fotografische werken in kranten, commercials of winacties.

13.8 In het geval van inbreuk op het auteursrecht van Jessen Fotografie wordt er een vergoeding in rekening gebracht door Jessen Fotografie.

13.9 Schadevergoeding geeft nooit recht op verder onrechtmatig gebruik van fotografische werken of lesmateriaal.

 

Artikel 14. Cadeaubonnen

14.1 Jessen Fotografie biedt cadeaubonnen aan tegen een vaste waarde. De waarde van de cadeaubon staat op de cadeaubon beschreven.

14.2 De geldigheidsduur van de cadeaubonnen staat op de bon beschreven en bedraagt ten minste één jaar.

14.3 Jessen Fotografie is ten allen tijde bevoegd om de cadeaubonnen niet meer aan te bieden, eerder verkochte cadeaubonnen blijven geldig tot deze gebruikt zijn, of de geldigheidstermijn verlopen is.

14.4 Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere waardepapieren.

 

Artikel 15. Hinder

15.1 Indien een opdrachtgever zich zodanig gedraagt dat dit onrechtmatig hinder of overlast oplevert en het verdere verloop van de opdracht verhindert, staat het Jessen Fotografie te allen tijde vrij om de opdracht te beëindigen en ook toekomstige opdrachten te weigeren. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.


 

Artikel 16. Klachten, Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid

16.1 Klachten betrekkende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 5 werkdagen na levering van de (voorbeeld)foto’s schriftelijk aan Jessen Fotografie te worden gemeld. 

16.2 Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er gezamelijk gekeken worden naar een oplossing om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er volgens art. 16.1 binnen 5 werkdagen een officiële klacht is ingediend. 

 

Artikel 17. Vertrouwelijkheid

17.1 Alle persoonsgegevens die door de opdrachtgever aan Jessen Fotografie worden verstrekt ten behoeve van de overeenkomst, wordt door Jessen Fotografie vertrouwelijk behandeld. Alle persoonsgegevens worden beheerd en bewerkt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

Artikel 18. Voorbehoud wijzigen Jessen Fotografie

18.1 Het is Jessen Fotografie te allen tijden toegestaan om de algemene voorwaarden te wijzigen.

 

Artikel 19. Overmacht 

19.1 Jessen Fotografie kan niet gehouden worden aan enige verplichting indien hij hierdoor gehinderd wordt door overmacht.

19.2 Onder overmacht wordt verstaan alle van buitenkomende oorzaken die in de wet, jurisprudentie en in het algemeen verkeer geldende opvattingen als overmacht (kunnen) worden aangemerkt en waardoor Jessen Fotografie wordt belemmert in het uitvoeren van de werkzaamheden. 

 

Artikel 20. Overige bepalingen 

20.1 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Tevens wordt door het accepteren van deze algemene voorwaarden vooraf een forumkeuze gemaakt voor een Nederlandse rechter.

20.2 Indien één van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt, blijven de andere bepalingen van toepassing.

20.3 Partijen zullen pas een beroep doen op de rechter wanneer zij zich beiden voldoende hebben ingespannen om het geschil onderling te beslechten.

bottom of page